Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor Festival Grasnapolsky, onder Stichting Grasnapolsky Festivals. De algemene voorwaarden van de samenwerkende partners zijn ook van toepassing.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Grasnapolsky (hierna te noemen: het “evenement”) en degene die een toegangsbewijs ter zake Grasnapolsky bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woord.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Ticketing

2.1 Een ticket is geboekt zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een festivalticket is voor de koper onherroepelijk.

2.2 Een geboekt ticket biedt toegang voor één persoon tot Grasnapolsky 2023

2.3 De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.4 Alleen aanschaf via het YourTicketProvider-systeem op www.grasnapolsky.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het festival.

2.5 De tickets zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze verkocht of verstrekt worden aan derden. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.6 Grasnapolsky gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant). De klant dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via het ticketsysteem van Grasnapolsky.

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.

2.8 Bij entree ontvangt de klant, op vertoon van een geldig toegangsbewijs, een polsbandje. Deze moet te allen tijde getoond kunnen worden aan het personeel van Grasnapolsky.

2.9 In geval van overmacht  in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën etc. heeft Grasnapolsky het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

2.10 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Grasnapolsky wordt geannuleerd, zal Grasnapolsky uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten zullen worden vergoed, overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

2.11 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Grasnapolsky wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Servicekosten zullen worden vergoed, overige schade zal nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

2.12 Op het boeken van een combiticket inclusief bungalow via Grasnapolsky gelden dezelfde voorwaarden als de aanschaf van een festivalticket.

3. Overnachting

3.1 Bij het boeken van een combiticket gelden tevens de algemene voorwaarden van bungalowpark Landal de Bloemert. https://www.landal.nl/over-landal/algemene-voorwaarden

3.3 Entreetickets worden bij de bungalow entree omgewisseld voor een polsbandje. Dit polsbandje is niet overdraagbaar. Zonder polsbandje wordt de toegang tot het festival geweigerd.

3.5 Open vuur, fakkels en vuurwerk zijn verboden.

3.7 (Huis)dieren zijn verboden

3.12 Op het bungalowpark is een constante bewaking aanwezig. Bij ongeregeldheden zijn we bevoegd je van het terrein te verwijderen. Voor calamiteiten wordt verwezen naar de beveiligingsmensen. Er is een EHBO-post op het terrein aanwezig.

3.13 Denk aan de nachtrust van de medegasten. Het is verboden luide muziek te draaien op het bungalowpark.

3.14 De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.

3.15 De organisatie kan naar eigen inzicht personen de toegang weigeren of verwijderen van het bungalowpark.

4. Evenement

4.1 De klant dient zich te alle tijde aan de regels van het evenement en instructies van personeel te houden.

4.2 De organisator behoudt zich te alle tijde het recht te fouilleren.

4.3 Het is niet toegestaan wapens, drugs of eigen drank mee te nemen naar het evenement.

4.4 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële of publicatiedoeleinden, tenzij overlegd met communicatie afdeling van het evenement.

4.5 Het bezoeken van het evenement behelst een hoog eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, diefstal van spullen, gevolgschade en immateriële schade.

4.6 De organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

4.7 De organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden regelmatig te controleren (via www.grasnapolsky.nl) of de aanvangstijd ongewijzigd is.De klant dient zelf via de website tijden en wijzigingen bij te houden.

4.8 De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

4.9 Op het evenement kan alleen met muntjes/tokens betaald worden.

4.10 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor toegang te ontzeggen wanneer niet voldaan wordt aan de regels genoemd in de voorwaarden.

5. Persoonsgegevens

5.1 Grasnapolsky verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Bij het boeken van een combiticket geef je toestemming voor het doorgeven van je persoonsgegevens aan Landal de Bloemert.

5.3 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

5.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door Grasnapolsky geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het evenement.

5.5 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij kopen van een ticket en betreden van het festival en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Huisregels

Om iedereen een prettig en feestelijk verblijf op ons festivalterrein te kunnen bieden, heeft de organisatie van Grasnapolsky enkele huisregels opgesteld.

Aansprakelijkheid
Grasnapolsky kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen. Ook verwijzen wij naar de algemene voorwaarden hierboven.

Alcohol
In naleving van de Nederlandse Drank- en Horecawet is het voor bezoekers onder 18 jaar op Grasnapolsky niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.

Bezoekers onder de 18 jaar krijgen een <18-pols­bandje in verband met de algemene alcoholregels.

Cashless festival
Grasnapolsky is een cashless festival. Je betaalt overal met munten. We hanteren een muntprijs van €2,90. De muntverkoop is PIN-only en het is niet mogelijk om de munten met creditcard te betalen.

Crowdsurfen
Op Grasnapolsky is het niet toegestaan om te crowdsurfen.

Drinken en eten
Eigen consumpties zijn niet toegestaan op het festivalterrein (met uitzondering van aantoonbare allergieën). We schenken geen alcohol onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om je legitimatiebewijs worden gevraagd.

Drugs
We hanteren een zero tolerance beleid t.a.v. drugs. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om illegale middelen als drugs bij je te hebben of te verhandelen. Politie en organisatie hebben het recht bagage en auto’s hierop te doorzoeken.

Fotograferen, filmen en audio opnemen
Het is niet toegestaan professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur het festivalterrein van Grasnapolsky mee op te nemen. Foto’s maken met je telefoon of gewone camera mag natuurlijk wel. Let erop dat je de flitser uitzet. Dit kan vervelend zijn voor de artiesten en andere bezoekers.

Garderobe
Gebruik van de garderobe is op eigen risico. Grasnapolsky kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal. Paraplu’s mogen buiten op het festivalterrein gebruikt worden. We verzoeken jullie vriendelijk jassen op te hangen aan de garderoberekken in de zaal.

Gehoorbescherming
Genieten van muziek doen we veel en graag, zorg dus goed voor je oren tijdens Grasnapolsky! We adviseren om gehoorbescherming te dragen. Oordopjes zijn dan ook verkrijgbaar op het festival. Deze kun je bij op het festival bij de merchandise krijgen. Kijk op www.ilovemyears.nl voor meer tips om je oren te beschermen tijdens muziekfestivals en concerten.

Gevonden voorwerpen
Iets kwijt? Of juist iets gevonden dat iemand nu waarschijnlijk ontzettend mist? Bij de infobalie helpen we je verder.

Handel
Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om goederen te verhandelen, te flyeren en monsters uit te delen op het festivalterrein, het parkeerterrein, de toegangswegen, het station van Scheemda of bij het vakantiepark.

Houd het leuk
Op het festivalterrein is het verboden om de festivallocatie en -infrastructuur te beklimmen. Daarnaast willen we dat iedereen van het festival en feest kan genieten. Hinderlijk en/of agressief gedrag of seksuele intimidatie is dan ook uit den boze. Indien dit zich voordoet, kan de toegang tot het festival worden ontzegd.

Huisdieren
Hoe lief of gehoorzaam ze ook kunnen zijn, op het festivalterrein van Grasnapolsky zijn géén huisdieren toegestaan.

Parkeren
Parkeren uitsluitend op het parkeerterrein van De Toekomst en op aanwijzing van de verkeersregelaars. Parkeren is op eigen risico.

Respect voor de omgeving
Fabriek De Toekomst wordt omringd door zo’n zestig huizen. We vragen je dan ook om rekening te houden met de buren en ze zo min mogelijk tot last te zijn. We vinden het belangrijk respectvol om te gaan met het gebied waarin we te gast zijn.

Verder worden op Grasnapolsky je drankjes geschonken in harde plastic bekers met een statiegeldsysteem. Wanneer je jouw bandje ophaalt ontvang je 1 bekermunt, hiermee kun je een beker om je drankje halen. Verlies je je beker of je bekermunt? Dan koop je een nieuwe bij de bar. Op deze manier willen wij de omgeving respecteren en een schoon festival creëren.

Roken
Het is verboden om binnen te roken. Buiten is roken toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Denk hierbij aan het milieu en gooi je sigaretten niet op de grond, maar in de as- of prullenbak. Op het festival zijn geen sigaretten te koop.

Toegang
Alleen toegang met geldig plaatsbewijs. Bij de toegang tot het terrein kan je bagage worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de security de bezoekers d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en soms schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

Verder is het niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, spuitbussen, markers en gevaarlijke voorwerpen het festivalterrein mee op te nemen. Tassen worden gecontroleerd. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

Toegangsleeftijd
Er geldt geen minimum adviesleeftijd. Minderjarige bezoekers dienen te worden begeleid door een verantwoordelijke meerder­jarige. Grasnapolsky is daarentegen geen kinderfestival en faciliteert daar ook niet in. Kinderen meenemen mag, maar raden wij niet aan. Bezoekers onder de 18 jaar krijgen een <18-pols­bandje in verband met de algemene alcoholregels.

Vuur
Open vuur, anders dan uitgevoerd door de organisatie is ten strengste verboden. Hieronder vallen ook fakkels, e.d.

Waardevolle spullen
Indien bezoekers waardevolle spullen bij zich hebben, adviseren wij om deze veilig op te bergen in een kluisje. Deze vind je bij de hoofdingang van Fabriek De Toekomst. Gebruik is op eigen risico.

Daarnaast is het mogelijk om je bagage achter te laten bij het bagagedepot. Deze vind je ook bij de hoofdingang van Fabriek De Toekomst en is enkel bedoeld voor bagage. Met kleinere (rug)tassen kun je terecht bij de kluisjes. Gebruik op eigen risico.

Tot slot
Deze regels zijn bindend en overtreders lopen het risico hun polsbandje te moeten inleveren en van het terrein te worden verwijderd. In geval van twijfel of discussie beslist de festivalorganisatie.

 

0
Bestelling
Er bevinden zich geen producten in je bestellingTerug naar de merchandise
Calculate Shipping
Kortingscode toepassen