Algemene Voorwaarden

  1. Algemene Voorwaarden Grasnapolsky 2019

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Grasnapolsky (hierna te noemen: het “evenement”) en degene die een toegangsbewijs ter zake Grasnapolsky bestelt/koop (hierna te noemen: de “klant”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woord.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1. Ticketing

2.1 Een ticket is geboekt zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een festivalticket is voor de koper onherroepelijk.

2.2 Een geboekt ticket biedt toegang voor één persoon tot Grasnapolsky 2019.

2.3 De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.4 Alleen aanschaf via het Stager-systeem op www.grasnapolsky.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het festival.

2.5 De tickets zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze verkocht of verstrekt worden aan derden. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.6 Grasnapolsky gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant). De klant dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via het ticketsysteem van Grasnapolsky.

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.

2.8 Bij entree ontvangt de klant, op vertoon van een geldig toegangsbewijs, een polsbandje. Deze moet te allen tijde getoond kunnen worden aan het personeel van Grasnapolsky.

2.9 In geval van overmacht  in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft Grasnapolsky het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

2.10 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Grasnapolsky wordt geannuleerd, zal Grasnapolsky uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

2.11 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Grasnapolsky wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres) overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

  1. Overnachting

3.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelen van eventuele overnachting. 

  1. Evenement

4.1 De klant dient zich te alle tijde aan de regels van het evenement en instructies van personeel te houden.

4.2 De organisator behoudt zich te alle tijde het recht te fouilleren.

4.3 Het is niet toegestaan wapens, drugs of eigen drank mee te nemen naar het evenement.

4.4 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële of publicatiedoeleinden, tenzij overlegd met communicatie afdeling van het evenement.

4.5 Het bezoeken van het evenement behelst een hoog eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, diefstal van spullen, gevolgschade en immateriële schade.

4.6 De organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

4.7 De organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden regelmatig te controleren (via www.grasnapolsky.nl) of de aanvangstijd ongewijzigd is.De klant dient zelf via de website tijden en wijzigingen bij te houden.

4.8 De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

4.9 Op het evenement kan alleen met muntjes/tokens betaald worden.

4.10 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor toegang te ontzeggen wanneer niet voldaan wordt aan de regels genoemd in de voorwaarden.

  1. Persoonsgegevens

5.1 Grasnapolsky verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Op deze overeenkomt is het Nederlands Recht van toepassing.

5.3 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door Grasnapolsky geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het evenement.

5.4 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij kopen van een ticket en betreden van het festival en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

6. De algemene voorwaarden gelden voor Festival Grasnapolsky, onder Stichting Grasnapolsky Festivals. De algemene voorwaarden van de samenwerkende partners zijn ook van toepassing.