Algemene Voorwaarden

  1. Algemene Voorwaarden Grasnapolsky 2018

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Grasnapolsky (hierna te noemen: het “evenement”) en degene die een toegangsbewijs ter zake Grasnapolsky bestelt/koop (hierna te noemen: de “klant”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woord.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1. Ticketing

2.1 Een ticket is geboekt zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een festivalticket is voor de koper onherroepelijk.

2.2 Een geboekt ticket biedt toegang voor één persoon tot Grasnapolsky 2018.

2.3 De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.4 Alleen aanschaf via het Yourticket provider-systeem op www.grasnapolsky.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het festival.

2.5 De tickets zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze verkocht of verstrekt worden aan derden. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.6 Grasnapolsky gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant). De klant dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via het ticketsysteem van Grasnapolsky.

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.

2.8 Bij entree ontvangt de klant, op vertoon van een geldig toegangsbewijs, een polsbandje. Deze moet te allen tijde getoond kunnen worden aan het personeel van Grasnapolsky.

2.9 In geval van overmacht  in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft Grasnapolsky het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

2.10 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Grasnapolsky wordt geannuleerd, zal Grasnapolsky uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

2.11 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Grasnapolsky wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres) overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

  1. Overnachting

3.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelen van eventuele overnachting. Grasnapolsky biedt hier opties voor aan in samenwerking met Landal Rabbit Hill.

3.2 Een accommodatie is alleen in zijn geheel te boeken (totaalprijs per bungalow).

3.3 De prijzen aangegeven op de Grasnapolsky ticketpagina zijn de juiste prijzen van de bungalows (inclusief huur bungalow, bedlinnen, toeristenbelasting, gebruik parkfaciliteiten). Exclusief: gebruik wifi in bungalow, aanvullende extra diensten, eventuele naheffing schoonmaakkosten.

3.4 Een accommodatie is geboekt wanneer het verschuldigde bedrag binnen de aangegeven tijd is voldaan. De klant krijgt een e-ticket ter boekingsbevestiging per e-mail.

3.5 Een eenmaal geboekte bungalow kan niet meer worden geannuleerd en de kosten niet gerestitueerd. Ook punten 2.3 tm 2.7 onder 2. Ticketing zijn van toepassing. Indien het evenement wordt geannuleerd door de organisatie zullen de kosten voor de geboekte bungalow wel worden gerestitueerd.

3.6 De boeker gaat bij de boeking van een accommodatie akkoord met de algemene voorwaarden opgesteld door Landal Green Parks en Grasnapolsky.

  1. Evenement

4.1 De klant dient zich te alle tijde aan de regels van het evenement en instructies van personeel te houden.

4.2 De organisator behoudt zich te alle tijde het recht te fouilleren.

4.3 Het is niet toegestaan wapens, drugs of eigen drank mee te nemen naar het evenement.

4.4 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële of publicatiedoeleinden, tenzij overlegd met communicatie afdeling van het evenement.

4.5 Het bezoeken van het evenement behelst een hoog eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, diefstal van spullen, gevolgschade en immateriële schade.

4.6 De organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het

evenement.

4.7 De organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden regelmatig te controleren (via www.grasnapolsky.nl) of de aanvangstijd ongewijzigd is.De klant dient zelf via de website tijden en wijzigingen bij te houden.

4.8 De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

4.9 Op het evenement kan alleen met muntjes/tokens betaald worden.

4.10 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor toegang te ontzeggen wanneer niet voldaan wordt aan de regels genoemd in de voorwaarden.

  1. Persoonsgegevens

5.1 Grasnapolsky verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Op deze overeenkomt is het Nederlands Recht van toepassing.

6. De algemene voorwaarden gelden voor Festival Grasnapolsky, onder Stichting Grasnapolsky Festivals. De algemene voorwaarden van de samenwerkende partners zijn ook van toepassing.

Gemist, of achteraf spijt? Scoor hier toch nog Grasnapolsky 2018 merchandise! Sluiten